Latvijas zirgaudzētāju biedrība
128477

Atbalsts lauksaimniecības dzīvnieku vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai
13.04.2023


 Lauku atbalsta dienests informē, ka atbalsta pasākums LDGRS  tiek pārnests no Noteikumiem Nr.1524, uz Noteikumiem Nr.166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai" un arī finansējuma piešķiršana ir saskaņā ar šiem noteikumiem.  (https://likumi.lv/ta/id/340884-valsts-atbalsta-pieskirsanas-kartiba-vaislas-lauksaimniecibas-dzivnieku-ierakstisanai-ciltsgramata-un-ciltsregistra-un)
 
Noteikumu ietvaros  finansējums tiek  piešķirts  2022.gada iesniegtajiem pieteikumiem,  provizoriski izmaksu plānots veikt ne ātrāk kā pēc 25.aprīļa.
Izmaiņas
-             Par katru pieteikto dzīvnieku uzņemas saistības uz vienu gadu (iepriekš bija 5 gadu saistības);
-             Par 50 euro ir palielinātas atbalsts  par to šķirņu dzīvniekiem, par kuriem nepienākas brīvprātīgi saistītais atbalsts, – par zirgiem un cūkām;
-             Papildus  pieteikumu pieņemšana līdz 15.aprīlim , tiem klientiem, kuri nebija iesnieguši pieteikumu līdz 2022.gada 30.septembrim,  pēc stāvokļa ganāmpulkā 2022. gada 30. septembrī. Pretendenti, kas iesniegumus šī atbalsta saņemšanai jau ir iesnieguši 2022. gadā nav nepieciešams iesniegt atkārtoti.
-             Attiecībā uz atbalstu šim pasākumam 2024. gadā un turpmāk pretendenti iesniegumus iesniegs tikai kārtējā gadā un arī atbalstu saņems kārtējā gadā.
 
SVARĪGI – papildus pieteikumus līdz 15.aprīlim iesniedz TIKAI tie pretendenti, kuri nav iesnieguši pieteikumu 2022.gadā!

       Atpakaļ